Stadgar

Stadgar för Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield (nedan kallad Stiftelsen)

Denna stiftelse är grundad 2012-11-26 genom förordnande som lyder:

Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield är en stiftelse som skall dela ut donationer till utvalda individer, verksamheter och/eller aktiviteter med syfte att främja funktionshindrade personers utveckling, deltagande i kulturella aktiviteter, stärkande av dessas självkänsla samt att hjälpa dem att nå sin fulla potential i Gustav Whitefields anda. Denna anda innebär att skänka glädje, vilja, mod och kärlek till personer som behöver det.

Namn

§ 1
Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield.

Ändamål

§ 2
Det övergripande målet med Stiftelsen är att stötta och inspirera människor till fortsatt utveckling trots medfödda eller förvärvade funktionshinder. Att genom bidrag och andra insatser ge stöd till individers möjlighet att upptäcka världen och sig själva efter sina individuella förutsättningar så alla kan ges chansen att utvecklas positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Stiftelsen skall verka för att öka intresset och förståelsen i samhället för nödvändigheten av att kunna erbjuda funktionshindrade möjlighet att kunna ta del av de sociala och kulturella sammanhang som andra människor deltar i. Stiftelsen skall vidare verka för en mer positiv syn på individens potential.

Verksamhet

§ 3
Stiftelsen skall samla in medel (gåvor, bidrag) från individer och organisationer. Dessa medel jämte avkastningen på dem skall, sedan uppkommande administrationskostnader täckts och skälig andel fonderats, användas för Stiftelsens ändamål. Stiftelsen skall årligen dela ut donationer till en eller flera individer, verksamheter och/eller aktiviteter som styrelsen valt ut. Möjlighet finns att söka bidrag för särskilda ändamål.

Stiftelsens tillgångar ska förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt och användas på de personer, verksamheter och/eller aktiviteter som styrelsen har bestämt genom omröstning.

Tillgångar som genom insamling, gåva eller testamente tillfaller Stiftelsen, utan att särskilda villkor föreskrivits för deras användning, får endast användas för verksamhet som bedrivs inom stadgarna i enlighet med förordnandet. Tillgångar, som genom insamling, gåva eller testamente tillfaller Stiftelsen och för vilka särskilda villkor angetts, får endast mottas om villkoren överensstämmer med Stiftelsens grundprinciper.

Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden.

Styrelse

§ 4
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 5
Styrelsen består av minst fyra och högst tio ledamöter. Styrelsen utser inom sig en ledamot att vara ordförande som väljs för en period om tre år. Avgående styrelseledamot kan återväljas.

§ 6
Styrelsen svarar för Stiftelsens organisation och förvaltning av Stiftelsens angelägenheter. Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar tillfredsställande kontroll. Styrelsen skall också tillse att Stiftelsens administrationskostnader hålles på en rimlig nivå. Styrelsen får tillsätta kommittéer för särskilda uppgifter.

§ 7
Ordföranden skall tillse att styrelsesammanträde hålls när det behövs. Härutöver skall styrelsen sammankallas på begäran av styrelseledamot.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden och den ledamot som styrelsen därtill utser. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 8
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 9
Styrelsen företräder Stiftelsen och tecknar dess firma. Styrelsen kan bemyndiga en eller flera styrelseledamöter eller annan att företräda Stiftelsen och teckna dess firma.

§ 10
Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. För varje räkenskapsår skall styrelsen avge årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Revisor

§ 11
Styrelsens förvaltning skall granskas av en auktoriserad revisor, som årligen skall avge berättelse över sin granskning. Revisorn och eventuell suppleant för denne utses årligen av styrelsen.

Tillsyn

§ 12
Stiftelsen skall stå under tillsyn av länsstyrelsen i Västra Götaland enligt reglerna i stiftelselagen.

Stadgetolkning

§ 13
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte ar forutsedda i stadgarna skall frågan avgöras av styrelsen.

Ändring av stadgarna

§ 14
Beslut om ändring, upphävande eller åsidosättande av dessa stadgar är inte giltigt med mindre beslutet fattats på två på varandra följande styrelsesammanträden med mellankommande val enligt § 5. För sådant beslut gäller i övrigt reglerna i 6 kap. stiftelselagen (1994:1220). Ändring, upphävande eller åsidosättande av § 1, 2, 3 eller § 15 får inte göras.

Upplösning

§ 15
Om stiftelsen upplöses skall dess behållna förmögenhet användas till stiftelsens ändamål eller, om det inte är möjligt, till ett ändamål som är likvärdigt med det ursprungliga.