Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTSSPOLICY

VI SOM BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi, Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield, org. nr. 802477-7495 med adress Övre Majorsgatan 8, 413 08 Göteborg (”Stiftelsen”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive Dataskyddsförordningen.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

När du har kontakt med oss genom att skicka gåvor, kontaktar oss via telefon, e-post eller brev, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller är med vid något av våra event behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss. Det kan vara t.ex. ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, din e- postadress och donerat belopp. När du ansöker om bidrag från Stiftelsen behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss i och i samband med din ansökan såsom namn, datum för ansökan, adress, ort, telefonnummer, e-postadress, namn och födelsedata till mottagaren av sökta medel, ändamålet med ansökan, tid för genomförande, uppgifter om funktionshinder, uppgifter om bidragets påverkan på mottagaren, sökt belopp, andra sökta bidrag, uppgift om beviljat anslag, bild, uppgifter samt intyg om förmyndare, god man eller kontaktperson samt övriga uppgifter som anges i ansökan.

VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTERNA OCH VILKEN LAGLIG GRUND HAR VI FÖR BEHANDLINGEN?

Administration av gåvor och bidrag

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnat till oss för att kunna ta emot och administrera gåvor till Stiftelsen. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse av att kunna bedriva vår verksamhet genom att dela ut donationer till utvalda individer, verksamheter och/eller aktiviteter.

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnat till oss för att bedöma ansökningar om utbetalning av bidrag och för att kunna betala ut bidrag från Stiftelsen. Vi kan också komma att behandla personuppgifter såsom namn, uppgift om beviljat bidrag, ändamål med ansökan och till oss inskickade bilder för publicering på vår websida www.gustavwhitefield.com. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är det samtycke som du lämnar i samband med att du lämnar in en ansökan om bidrag eller därefter.

Nyhetsbrev

Vi behandlar ditt namn och din e-postadress för att skicka nyhetsbrev och annan information om vår verksamhet till dig eller din organisation. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna skicka ut nyheter om vår verksamhet.

Bokföring

PERSONUPPGIFTSSPOLICY

Vi behandlar uppgifter om de transaktioner som sker mellan dig eller din organisation och oss (s.k. räkenskapsinformation) för bokföringsändamål. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

TILL VEM LÄMNAR VI VIDARE UPPGIFTERNA OCH VAR BEHANDLAR VI DEM GEOGRAFISKT?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av de personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners och tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning (så kallade personuppgiftsbiträden). Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

Vi, våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter att vara skyddade av de mottagande parterna undanför EU/EES.

HUR LÄNGE BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTERNA?

Vi behandlar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera gåvor och bidrag.

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du har lämnat till oss i samband med en ansökan om utbetalning av bidrag enligt följande. Om du inte beviljas bidrag – till dess att avslag har meddelats alternativt till dess att du återkallar ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Om du beviljas bidrag – till dess att återrapportering har skett alternativt till dess att du återkallar ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. När avslag eller återrapportering har skett, eller när du återkallar ditt samtycke, kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter. Om du har beviljats bidrag men återkallar ditt samtycke före det att återrapportering har skett är det inte säkert att vi kan administrera och betala ut det belopp till dig som har beviljats enligt ansökan.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och annan information om vår verksamhet till dig under 1 år från din senaste gåva till Stiftelsen eller din senaste kontakt med oss.

Vi kommer att behandla de personuppgifter som utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen för bokföringsändamål under 7 år från utgången av det kalenderår då det räkenskapsår till vilket aktuell transaktion hör avslutades.

Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som anges ovan om det krävs enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

PERSONUPPGIFTSSPOLICY

DINA RÄTTIGHETER

Rätt till rättelse och registerutdrag

Stiftelsen kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter. Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt att invända mot behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av ditt lämnade samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på info@gustavwhitefield.com. Vi kommer då att upphöra med den behandling av dina personuppgifter för de ändamål som grundar sig på ditt samtycke.

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Stiftelsens legitima intresse av att behandla dina personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på info@gustavwhitefield.com. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna.

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för att skicka nyhetsbrev och annan information om vår verksamhet till dig. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss på info@gustavwhitefield.com. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan rättslig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Stiftelsen att dina personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

PERSONUPPGIFTSSPOLICY